Általános szerződési feltételek

A Computer Center Europe Kft székhelye: 1111. Budapest, Lágymányosi utca 12., fióktelepe: H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 18-22., képviselője: Holman Szabina és Virszta Natália ügyvezető, elektronikus levelezési címe: holman.szabina@computerce.com WEB címe: www.computerce.com, a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-341321, adószáma: 26724128-2-43

A Computer Center Europe Kft fő tevékenységként számítógép, hardware nagykereskedelmével foglalkozó társaság.

Az általános szerződési feltételeket az alábbiak:

 1. Tárgyi hatály:
  1. A Computer Center Europe Kft kizárólag sub-disztribútorként köt olyan vevőkkel szerződéseket, amelyek tevékenysége között a számítástechnikai termékek forgalmazása szerepel,
  2. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a Computer Center Europe Kft a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.
 2. Szerződés létrejötte, hatálya:
  1. A vevői szerződés a felek között az első rendelést követően jön létre elektronikus formában, az eladó köteles a vevő által megadott e-mail címre elektronikus visszaigazolást küldeni. A vevői szerződés határozatlan időre jön létre.
  2. A vevő az első rendelés során rögzített adatai változásáról 5 munkanapon belül köteles a Computer Center Europe Kft-t értesíteni. A határidő elmolasztása, vagy téves adatok közlése esetén az ebből eredő hibákért a vevő felel.
 3. Teljesítés:
  1. A Computer Center Europe Kft ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.
  2. A rendelés a vevő által e-mail útján, vagy a honlapon keresztül leadott megrendelés alapján, annak e-mail útján történő visszaigazolásával jönnek létre.
  3. A vevő a megrendelést – Felek eltérő külön megállapodása hiányában - nem jogosolt visszavonni, vagy módosítani.
  4. A Computer Center Europe Kft által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. A vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Computer Center Europe Kft szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért.
  5. A megrendelések teljesítése a vevő által megadott címre történik.
 4. Árak és Fizetési feltételek:
  1. A Computer Center Europe Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az általa forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról a honlapján elérhető árlistát tegyen közzé, amely árlista kötöttség nélküli és tájékoztató jellegű.
  2. A Computer Center Europe Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel.
  3. Computer Center Europe Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a fizetési feltételeket a vevőre nézve egyoldalúan módosítsa, különös tekintettel a fizetési módra (készpénz/átutalás), a fizetési határidőre.
  4. A számla kiállítása az áru raktárunk elhagyásakor történik. Elektronikus úton küldjük meg a számlát a vevő részére. A vevő, jelen ÁSZF elfogadásával az elektronikus számlázásról szóló feltételeket tudomásol veszi.
  5. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Computer Center Europe Kft a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
  6. A €100 alatti rendelések esetén a Computer Center Europe Kft €30-s adminisztrációs díjat szab ki.
 5. Jótállás szavatosság:
  1. A Computer Center Europe Kft forgalmazott termékekre a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.
  2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítése emailen keresztül történik a vevő és az eladó között. A szavatossági, jótállási javításra szoroló termék be-illetve elszállítása a vevő kötelessége.
  3. A Computer Center Europe Kft által értékesített termékek egy jelentős részére a termék gyártójának hazai képviselete saját szervizhálózatot tart fenn. Ilyen termékek meghibásodása esetén a végfelhasználó közvetlenül valamelyik ilyen szervizhez fordolhat a termék garanciális javítása vagy cseréje érdekében.
  4. Az érvényes jogszabályok a számítás technikai termékekre, melyeket jellemzően a Computer Center Europe Kft forgalmaz, 12 hónap jótállási időt ír elő. Ezért amennyiben ettől eltérő időtartam nincs a számlán vagy a mellékelt garanciajegyen feltüntetve, a termékre 12 hónap jótállást biztosítunk.
 6. Tulajdonjog:
  1. A szerződésben szereplő termék a Computer Center Europe Kft tolajdonát képezi a vevővel szemben fennálló követelések teljesítéséig.
  2. Felek kötelesek a jelen Szerződés (megkötés, teljesítés, Webshop használat stb.) kapcsán tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást bizalmasan, üzleti titokként, ill. védett ismeretként kezelni és azokat mind a szerződés hatálya alatt, mind annak megszűnését követően is megőrizni, azokat nem jogosoltak harmadik személy tudomására, vagy nyilvánosságra hozni.
 7. Adatkezelés:
  1. A Computer Center Europe Kft a vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli.
  2. Vevő hozzájárol ahhoz, hogy a Computer Center Europe Kft szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.
 8. Vegyes rendelkezések:
  1. A vevő bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Computer Center Europe Kft Általános szerződési feltételeit.
  2. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.
  3. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Budapest, 2020

Computer Europe Center Kft.